RECREATIEHAVEN SCHAGEN

Havenreglement 

Stichting Recreatiehaven Schagen

 

 

 

 

 

Dit regelement is goedgekeurd  in de bestuursvergadering van het bestuur van de Stichting Recreatiehaven Schagen van 2 februari 2021

 

Algemeen

 

In dit reglement worden de huishoudelijke, veiligheids- en milieuregels genoemd die gelden op het terrein van de Recreatiehaven van Schagen. Daarnaast worden de procedures vermeld voor toewijzing van lig- en staplaatsen voor respectievelijke vaartuigen en campers en voor het gebruik van de havenfaciliteiten.  

 

Artikel 1

In dit havenreglement wordt verstaan onder: 

a.   bestuur: het bestuur van de Stichting Recreatiehaven Schagen; 

b.  havencoördinator: degene die de havenmeesters en andere vrijwilligers aanstuurt en die de recreatiehaven vertegenwoordigt

c.   havenmeester: degene die belast is met het dagelijks toezicht op de recreatiehaven; 

d.   havenreglement: het onderhavige reglement waarin regels van huishouding, gedrag en orde zijn opgenomen; 

e.   recreatiehaven: het gehele recreatiehaventerrein bestaande uit het recreatiegedeelte van de haven, bijbehorend gebouw en bijbehorend (parkeer-/camper-)terreinen en vaarwater.

f.    ligplaatshouder: de huurder, een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), die tegen betaling van een jaartarief of een deel daarvan gebruik maakt van een ligplaats in de Recreatiehaven Schagen; 

g.   passant: een derde die met de Stichting een overeenkomst met betrekking tot een lig- of staplaats aangaat waarbij het vastgestelde tarief per nacht in rekening wordt gebracht;

h.   bezoeker: een derde, die de recreatiehaven bezoekt, dan wel bij een ligplaatshouder of passant op bezoek is; 

i.     stichting: Stichting Recreatiehaven Schagen; 

 

Artikel 2: 

Dit reglement geldt voor het gehele recreatiehaventerrein van de Recreatiehaven Schagen bestaande uit het recreatiegedeelte van de haven inclusief vaarwater, bijbehorend gebouw en bijbehorend (parkeer-/ camper-)terreinen.

 

Artikel 3: 

1.     De recreatiehaven is toegankelijk voor ligplaatshouders en passanten, hun gezinsleden en hun gasten;  

2.     Passanten dienen zich direct na aankomst bij de havenmeester te melden. Zij dienen af te meren/de camper te stallen op de door de havenmeester toegewezen plaats. 

 

Artikel 4: 

Iedereen die zich in de recreatiehaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havencoördinator/ havenmeester en bestuursleden op te volgen.

 

Artikel 5: 

De Stichting, het havenpersoneel en de gemeente Schagen zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed. De contractant is jegens de Stichting, havenpersoneel of gemeente Schagen altijd aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, dan wel zijn gasten.

De vaartuigen en campers zijn/worden niet door de Stichting en/of gemeente Schagen verzekerd. Ligplaatshouders en  passsanten dienen zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het niet afdoende verzekeren van het vaartuig/camper tegen cascoschade komt voor risico van de ligplaatshouder of passant.

Alle campers en vaartuigen, uitgezonderd roei- en rubberboten, dienen minimaal te zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

 

Artikel 6

Dit reglement wordt, indien noodzakelijk, aangevuld met mededelingen op het mededelingenbord. De gebruikers van de recreatiehaven worden geacht hiervan kennis te nemen en hiernaar te handelen.

 

Lig- en staplaatsen

 

Artikel 7

1.     Een ligplaatshouder krijgt op aanvraag en mits beschikbaarheid een vaste ligplaats toegewezen voor steeds een periode van één jaar. De jaarcontractperiode loopt van 1 april  tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het jaarcontract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het jaarliggeld voor de komende contractperiode dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

2.     Bij toewijzing van een vaste ligplaats gedurende de periode 1 april  tot en met 31 maart wordt  over de reeds verstreken volle maanden geen liggeld betaald.

3.     Bij opzeggen van een vaste ligplaats tussen 1 januari en 1 april vindt restitutie plaats van het reeds betaalde jaarliggeld. 

4.     Bij opzegging tussen 1 april en 31 mei wordt het aantal resterende volle maanden van de jaarcontractperiode gedeeld door 12 x het jaarliggeld gerestitueerd. 

5.     Bij opzeggen van een vaste ligplaats na 31 mei vindt geen restitutie plaats van het jaarliggeld. Wel kan bij verkoop van een boot en met instemming van de ligplaatshouder, de nieuwe eigenaar de ligplaats tot 31 maart benutten. Voor het behouden van deze of een andere ligplaats na 31 maart dient een aanvraag voor een vaste ligplaats te worden ingediend. Bij een tekort aan passende ligplaatsen zal de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst:

6.     Indien de ligplaatshouder door aanschaf van een grotere of kleinere boot een andere ligplaats wenst, dient hij dit kenbaar te maken dmv een aanvraag vaste ligplaats. Hij krijgt bij de toewijzing voorrang boven aanvragers van “buiten”.

 

Artikel 8

Het recht op een vaste ligplaats vervalt indien:

a.     de ligplaatshouder zijn ligplaats opzegt;  

b.     het liggeld, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen 30 dagen wordt voldaan; het verschuldigde bedrag blijft echter invorderbaar;

c.     wanneer wordt vastgesteld dat het vaartuig niet is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);

d.     men zich, na waarschuwing van het bestuur, niet houdt aan het havenreglement.

In al de voornoemde gevallen moet het vaartuig, in een door het bestuur te bepalen termijn worden verwijderd uit de recreatiehaven. Indien het vaartuig niet binnen de gestelde termijn is verwijderd, zal daarna per dag overschrijding van de gestelde termijn een bedrag invorderbaar zijn van 1,5 x voor passanten geldende dagtarief. De aldus ontstane kosten zijn van rechtswege invorderbaar, waarbij dan tevens wettelijke rente en gerechts- en invorderingskosten zullen worden gerekend. 

Het bestuur kan een betaling in termijnen toestaan. Bij het verstrijken van een termijn zonder betaling zal de elektra-aansluiting afgesloten worden en pas na betaling weer vrijgegeven worden.

 

Artikel 9

1.     De passant dient zijn vaartuig /camper altijd in overleg met de havenmeester aan te meren / te parkeren. Behoudens de parkeerruimte aan de voorzijde van het havenkantoor, is het niet toegestaan voor een camper om langer dan 3 x 24 uur te verblijven tenzij de dienstdoende havenmeester anders beslist

2.     Bij langer verblijf van passanten wordt over de eerste 14 dagen het volle tarief gerekend. Hierna wordt gedurende maximaal 2 maanden een gereduceerd (= 50%) tarief toegepast. Na deze periode kan gedurende 1 maand geen lig- of staplaats worden ingenomen.

Artikel 10

Bij de inname van een ligplaats of staplaats dient na 12:00 uur liggeld c.q. stageld te worden betaald. Het is de passant toegestaan om gebruik te maken van de mogelijkheid om het chemisch-toilet te legen. Het overige deel van de accommodatie mag slechts, via een borgstelsel aan te schaffen toegangskaart, worden betreden en gebruikt.

 

Artikel 11

De passant kan het vaartuig in de haven afgemeerd houden of de camper op een daarvoor bedoelde parkeerplaats laten staan, als de havenmeester deze lig- of parkeerplaats beschikbaar heeft gesteld en nadat het vastgestelde tarief voor het vaartuig/ de camper heeft voldaan. Het tarief geldt van de dag van aankomst tot 12:00 uur op de dag van vertrek.

 

Verblijf aan boord/bewoning

 

Artikel 12

1.     Voor ligplaatshouders geldt dat overnachting aan boord van hun vaartuig niet is toegestaan behalve gedurende enkele dagen voor vertrek met zijn boot of na terugkomst hiermee. De havencoördinator/havenmeester dient hierover te worden ingelicht. 

2.     In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toestaan dat gedurende enkele weken overnacht mag worden op het vaartuig.

3.     Voor passanten geldt dat overnachting is toegestaan binnen het tijdvak genoemd in artikel 9.2

4.     Overnachtingen buiten de hierboven genoemde voorwaarden worden beschouwd als tijdelijke of permanente bewoning. Tijdelijke en permanente bewoning van een vaartuig is niet toegestaan in de gemeente Schagen.

 

 

Algemene gedragsregels

 

Artikel 13

Eenieder die zich in de recreatiehaven bevindt, dient orde, rust en zindelijkheid te 

bewaren. De veiligheidsregels moeten steeds in acht worden genomen en aanstootgevend gedrag moet worden vermeden. Er dient steeds rekening te worden gehouden met mede-ligplaatshouders, passanten en omwonenden.

 

Artikel 14

Aan de dienstdoende havenmeester dient de ligplaatshouder door te geven wanner hij met zijn vaartuig voor meer dan 24 uur de haven verlaat.  Zijn terugkomst in de haven dient hij tenminste 24 uur te melden aan de havenmeester. De havenmeester zorgt daarop dat bij terugkomst van het vaartuig de ligplaats vrij is. De havenmeester zal, indien van toepassing, na vertrek de aangewezen elektra-aansluiting uitzetten. De havenmeester heeft het recht de betreffende ligplaats tijdens de afwezigheid van het vaartuig van de ligplaatshouder deze vrij te geven en aan een ander vaartuig toe te wijzen.

 

Artikel 15

De ligplaatshouder die bij terugkomst een passant op aantreft, dient af te meren 

aan de meldkade en zich te melden bij de dienstdoende havenmeester. De havenmeester zal  trachten de vaste ligplaats zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken. 

 

Artikel 16

Havenmeesters gedragen zich conform de normen, waarden en instructies opgesteld 

door het bestuur.

 

Artikel 17

Het is in de recreatiehaven niet toegestaan om: 

a.   met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid, harder dan 6 km. per uur, of met storende golfslag in de haven te varen; 

b.   het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat (achter) te laten. Bij nalatigheid van de eigenaar om handelend op te treden, kan de boot op kosten van de eigenaar, door de havenmeester worden verplaatst en/of hersteld. De kosten en risico’s zijn ten laste van de eigenaar;

c.   behoudens met toestemming van de havencoördinator/havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel door de havencoördinator/havenmeester is aangewezen; 

d.   eigendommen buiten het vaartuig in de recreatiehaven onbeheerd te laten; 

e.   het terrein en/of het water te verontreinigen met afvalstoffen waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, olie, brandstof, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, afvalwater uit het boordtoilet en/of uitwerpselen van dieren; 

f.    behoudens met toestemming van de havencoördinator/havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen; 

g.   tijdens de nachtrust, van 22.00 uur tot 08.00 uur lawaai te maken; 

h.   het vaartuig af te spuiten of schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare middelen te behandelen; 

i.     behoudens met toestemming van de havencoördinator/havenmeester op de door hem aangewezen plaatsen in de recreatiehaven open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te maken; 

j.     in de recreatiehaven te zwemmen of te duiken; 

k.   met waterscooters of jetski’s in de recreatiehaven te varen, anders dan voor ont- en afmeren;

l.     schade toe te brengen aan de eigendommen van de Stichting of medegebruikers van de recreatiehaven;

m.  honden onaangelijnd te laten rondlopen; 

n.   als ligplaatshouder, hun ligplaats en/of in de haven afgemeerde vaartuigen aan derden te verhuren, of ter beschikking te stellen;

o.   als ligplaatshouder ter beschikking gestelde toegangspas, al dan niet tijdelijk, aan derden afstaan;

p.   de toegangspoorten, langer dan noodzakelijk open te laten;

q.   boottrailers, alleen tijdelijk, te stallen op het haventerrein;

r.    in de ruimste zin van het woord en in welke vorm dan ook handel te drijven, tenzij hiervoor uitdrukkelijk vergunning voor is verleend;

s.   bij gebruik van de internetaansluiting van de recreatiehaven spam of andere ontoelaatbare informatie via WIFI te verzenden. (bij misbruik wordt men direct afgesloten van de hotspot en zullen alle kosten en boetes, opgelegd door derden, die uit deze actie(s) voortkomen op de veroorzaker worden verhaald;

t.    in de recreatiehaven vanaf de kade, de steiger of een vaartuig met een werphengel te vissen; 

u.   het vrije verkeer op de steigers te belemmeren;

v.   steiger(s) en meerpalen te beschadigen door het slaan van spijkers, krammen of indraaien van schroeven. 

 

Artikel 18:

Ligplaatshouders stellen zich te allen tijde naar passanten en bezoekers als gastheer op en helpen daar waar nodig bij het aanleggen of het verwijzen naar het havenkantoor, de havencoördinator/ havenmeester. 

 

Artikel 19:

Beslissingen ten aanzien van ligplaatsen voor ligplaatshouders en passanten zijn exclusief voorbehouden aan het bestuur. 

Veiligheidsregels

 

 

Artikel 20

Gasinstallaties aan boord van vaartuigen en campers dienen veilig en volgens de geldende voorschriften uitgevoerd te zijn en ook zo gebruikt te worden. 

 

Artikel 21

Het in voorraad hebben en bijvullen van brandbare stoffen (benzine, diesel etc.) dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren zodat het geen gevaar kan opleveren voor de omgeving en het milieu.

 

Artikel 22

In geval van onraad, calamiteiten of (dreigende) gevaarlijke situaties dient iedere ligplaatshouder, passant of bezoeker terstond de havencoördinator/havenmeester te waarschuwen en diens instructies nauwgezet en stipt op te volgen. Voorts dienen in geval van calamiteiten de hulpdiensten terstond te worden gewaarschuwd via het alarmnummer 112 en bij aankomst van de hulpdiensten diens instructies nauwgezet en stipt te worden opgevolgd. 

 

Artikel 23

Iedere ligplaatshouder en passant dient een in goede staat verkerende brandblusser van voldoende capaciteit aan boord van zijn/haar vaartuig of camper te hebben, uitgezonderd kleine roei- en rubberboten. 

 

Artikel 24

Ingeval van storm, brand of enig ander onheil is iedere ligplaatshouder die in het gebied van de haven of het terrein aanwezig is, verplicht, indien nodig, hulp te verlenen. 

 

Artikel 25

Ingeval van calamiteiten is de havencoördinator/havenmeester te allen tijde bevoegd om aan boord te gaan van een vaartuig dat zich in de recreatiehaven bevindt en is hij bevoegd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. De Stichting, het bestuur dan wel de havencoördinator/havenmeester is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane (gevolg)schade als gevolg van dit ingrijpen. 

 

Artikel 26

Bij geconstateerd verlies van eigendommen door diefstal zal de havencoördinator/havenmeester zo snel mogelijk, nadat hij bekend is met het feit, de eigenaar op de hoogte brengen en hem verzoeken om van de diefstal aangifte te doen bij de politie. Hij zal hierbij gebruikmaken van het in het ligplaatsenbestand aanwezige telefoonnummer en/of emailadres. 

 

Milieu

 

Artikel 27

Milieu-incidenten en verontreiniging, door wie dan ook veroorzaakt, ongeacht op welke plek in de recreatiehaven, moeten onmiddellijk gemeld worden aan de havencoördinator/havenmeester. 

 

Artikel 28

Bij vervuiling van het water door afvalstoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, olie, brandstof, lenswater, afvalwater uit het boordtoilet en uitwerpselen van dieren, is de eigenaar van het vaartuig verantwoordelijk voor het opruimen van het ontstane milieudelict. Bekeuringen door de milieupolitie worden op de ligplaatshouder/passant verhaald. 

 

Artikel 29

Mechanische bewerkingen (bijvoorbeeld schuren) van hout, kunststof en metaal en overige onderhoudswerkzaamheden mogen zonder voldoende afscherming/-afzuiging niet in de buitenlucht plaatsvinden. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal het bestuur de ligplaatshouder schriftelijk op de hoogte stellen en passende maatregelen nemen. Zie ook art. 17.e.

 

Artikel 30

Alle huisvuil, ontstaan uit vaartuig- of campergebruik, dient in vuilniszakken, in de hiervoor bestemde container te worden gedeponeerd. Chemische toiletten mogen alleen worden geledigd in de daarvoor bestemde voorzieningen. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal, grof vuil en klein chemisch afval (zoals olie, verfblikken enz.) worden niet door de recreatiehaven ingenomen. Ter verwijdering van deze stoffen dient men de aanwijzingen te volgen van de havencoördinator/havenmeester. Ingeval van overtreding is de havencoördinator/havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen. 

 

 

Havenfaciliteiten

Artikel 31

Ligplaatshouder(s), passanten en bezoekers hebben alleen via de toegangspas toegang tot de steigers A t/m F en het havengebouw. 

 

Artikel 32

Ligplaatshouders en passanten kunnen tegen betaling:

1.     gebruik maken van de in de haven aanwezige drinkwaterpunten;

2.     ten behoeve van de stroomvoorziening gebruik maken van de walstroomvoorziening op de steigers en kades.

Indien de elektra-afname in het tarief opgenomen is of dat de afname tegen een vast tarief  wordt berekend wordt dit op basis van “Faire Use Policy” gedaan. Indien er meer dan een normaal gemiddeld gebruik geconstateerd wordt kan er een naheffing plaatsvinden.  De havenmeesters zullen steekproefsgewijs alle elektra afnames controleren.

Vuilwater- en/of oliehoudend water(bilgewater)tanks kunnen in overleg met de havenmeester gratis worden geledigd bij de desbetreffende installaties.

 

Artikel 33

Chemische toiletten kunnen gratis worden geledigd bij de desbetreffende installatie aan de achterzijde van het havengebouw.

 

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 34

Overtreding van één of meerdere bepalingen van dit havenreglement geeft de havencoördinator/ havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de recreatiehaven te ontzeggen en geeft het bestuur de bevoegdheid (andere) passende maatregelen te nemen. Eventuele schade (zowel direct als indirect) zal volledig op de verantwoordelijke ligplaatshouder of passant worden verhaald. Indien schade is veroorzaakt door een bezoeker dan zal deze eveneens op de voor deze bezoeker verantwoordelijke ligplaatshouder en/of passant worden verhaald. Zie ook art. 30.

 

 

Artikel 35

Het bestuur kan naar aanleiding van een wanprestatie, toerekenbare tekortkoming of overtreding van één of meerdere bepalingen van havenreglement passende maatregelen nemen. 

 

Artikel 36

Indien enig artikel in het havenreglement strijdig is met enig artikel in de wet, zal alleen het strijdige artikel aan de wet ondergeschikt worden gemaakt met behoud van de werking en betekenis van de overige artikelen.

 

Artikel 37

In gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet of in bijzondere situaties, zal het bestuur een beslissing nemen en deze aan betrokkene(n) meedelen. Deze beslissing zal schriftelijk worden vastgelegd en gearchiveerd. 

 

 

 

Het havenreglement, welke is vastgesteld op 2 april 2017, komt hierbij te vervallen.

 

SCHAGEN, 2 februari 2021

 

Het bestuur  van de Stichting Recreatiehaven Schagen,